Algemene Voorwaarden Post & Partners BV te Milsbeek

Bij het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever te hebben kennis genomen van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
 

Kosten

De kosten verbonden aan overleg, customizen en advisering zijn gebaseerd op het geldende dagdeeltarief (exclusief BTW). De kosten verbonden aan training zijn exclusief BTW. Onze declaraties zullen gebaseerd zijn op de werkelijk bestede dagdelen. Eventuele budgetoverschrijvingen zullen tijdig worden gesignaleerd. Indien zich tijdens de uitvoering van het project tariefswijzigingen voordoen, zullen de kosten van onze werkzaamheden met het betreffende percentage worden aangepast. We gaan er van uit dat u ons zo spoedig mogelijk zult laten weten of u akkoord gaat met de door ons voorgestelde werkzaamheden.
 

Reiskosten, accommodatie en voorzieningen

Alle kosten met betrekking tot reiskosten, voorzieningen zoals hotelaccommodatie, consumpties, maaltijden, overnachtingen en dergelijke in verband met of tijdens de uitvoering van werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten zullen gebaseerd zijn op de benodigde reistijd.
 

Annulering

De data die wij in overleg met u gereserveerd hebben worden door ons geblokkeerd. Bij annulering binnen vier weken voor datum wordt 85 % van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor datum wordt 100 % van de kosten doorberekend. In geval van onvoorziene omstandigheden en/of onmacht de in deze opdrachtbevestiging genoemde producten en/of diensten niet geleverd kunnen worden, zijn eventueel door de opdrachtgever gemaakte kosten niet declarabel bij Post & Partners B.V. .
 

Materialen en leveringsvoorwaarden

De eventueel in het kader van deze opdracht geleverde materialen zijn onderhevig aan copyrights. Deze materialen bevatten specifieke concepten, knowhow, ervaring en informatie in de vorm van werkboeken, oefeningen, software programma’s en andere trainingsmaterialen. De auteursrechten en copyrights hiervan vallen onder de nationale en internationale auteursbescherming en berusten bij Post & Partners BV te Milsbeek. Niets van deze materialen mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, digitaal, op geluidsband, door middel van mondelinge presentatie bij een (les) voordracht, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Post & Partners BV. Evenmin is opslag in een retrieval systeem toegestaan. De opdrachtgever garandeert dat al de gebruikte materialen (oefeningen, hulpmiddelen bij training, handboeken, videobanden, films, software et cetera) op generlei wijze gereproduceerd zullen worden.
 

Vertrouwelijkheid

Het verschafte materiaal wordt ter beschikking gesteld als ondersteuning van specifiek ontwikkelde programma’s en dient uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik in het kader van die programma’s. De gebruiker verplicht zich met het accepteren van deze documentatie de daarin besloten informatie niet aan derden te verschaffen. In geval van onbevoegd gebruik zal de gebruiker aan Post & Partners BV, de dan geldende koopprijs per item betalen, vermenigvuldigd met het aantal onbevoegde toepassingen plus eventuele schadevergoeding opgelegd bij gerechtelijke uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag.

Milsbeek
Oktober 2020
Post & Partners BV

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com